Reklamacje

Reklamacje
1. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Pisemna informacja o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do firmy MULTIMA w formie pisemnej.
2. W terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć całość reklamowanej pozycji zamówienia, na adres firmy MULTIMA osobiście lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej w przypadku przekroczenia tego terminu reklamacja zostanie odrzucona.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie firmę MULTIMA. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
4. Reklamacje dotyczące jakości towaru w przypadku jeśli nie zostanie dostarczone 100% reklamowanego towaru, będą rozpatrywane negatywnie.
5. W przypadku uznanej reklamacji firma MULTIMA poniesie ewentualne koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru wg stawek za transport ujętych na pierwotnej fakturze sprzedaży wystawionej przez firmę MULTIMA.
6. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia firma MULTIMA poinformuje pisemnie klienta o sposobie jej rozwiązania.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, strona reklamująca zostanie obciążona kosztami związanymi z transportem.
8. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, firma MULTIMA zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
9. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy.
10. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Firma MULTIMA nie uznaje odstępstw od tej reguły.

Ograniczenie odpowiedzialności
1. MULTIMA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które firma MULTIMA nie ponosi winy. W szczególności firma MULTIMA nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.
2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru lub przekazania go podmiotowi świadczącemu usługi transportowe.
3. W przypadku projektu otrzymanego od Zamawiającego firma MULTIMA nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające ze złego przygotowania projektu. MULTIMA nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
4. MULTIMA nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez klienta i opatrzony pieczęcią MULTIMA oraz datą wykonania, produkt/wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład.
5. Odcienie kolorów produktów w katalogach internetowych lub drukowanych udostępnianych przez firmę MULTIMA mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. Każdorazowo istnieje możliwość uzgodnienia z Działem Obsługi Klienta szczegółów technicznych i naturalnej kolorystyki produktu, łącznie z przesłaniem jego próbki do Zamawiającego.
6. Ze względu na specyfikę procesu produkcji firma MULTIMA ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia nadwyżki towaru i zapłaty za nią. Przy zamówieniach wymagających
dokładnej ilości, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Nadwyżki i odpady produkcyjne mogą być przekazywane przez firmę MULTIMA na cele charytatywne. Zapis ten nie dotyczy konsumentów to jest osób nie prowadzących działalności gospodarczej.
7. W przypadku druku na materiale powierzonym firma MULTIMA ponosi odpowiedzialność materialną wyłącznie do kwoty równej wartości wykonanego zlecenia.
8.Firma MULTIMA nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.